نشست خبری جشنواره بازی های الکترونیکی

لیگ بازی های الکترونیکی 1401/12/01

نشست خبری جشنواره بازی های الکترونیکی با حضور آقایان حسین اجاقی ، محمد مشهدی یاری و مهدی مهاجر و همچنین اصحاب رسانه برگزار شد.