اتمام ثبت نام جشنواره بازی های الکترونیکی

لیگ بازی های الکترونیکی 1401/11/25

ثبت نام جشنواره بازی های الکترونیکی با ثبت نام 5000 نفر پایان یافت